Hồ sơ pháp lý – Hồ sơ tự công bố sản phẩm Thịt heo mát

Hồ sơ tự công bố sản phẩm Thịt heo mát

Ngày nhận mẫu: 22/04/2022

Thời gian thử nghiệm: 22/04/2022

Hồ sơ tự công bố sản phẩm Thịt heo mát của Mio đã được tiếp nhận ngày 1/6/2022 và đang đợi phản hồi của Ban An toàn thực phẩm.